Zápis do 1. tříd

Výsledky zápisu do 1. třídy budou zveřejněny v pondělí 11. 5. 2020. Nezapomeňte kód Vašeho dítěte. Sledujte webové stránky s dalšími inforamcemi.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů – bez osobní přítomnosti dětí a jejich rodičů.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014. K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

 

Zápisy do 1. ročníku proběhnou v základních školách v Jablonci n. N. v náhradním termínu  od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

 

Vyplňování přihlášky bude probíhat přes elektronický zápis na odkazu:

Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ

Při nemožnosti zápisu online nás kontaktujte na tel. čísle 483 302 140, 775 995 216, 770 194 948  v časech od 8:00 do 12:00.

 

Instrukce k elektronickému zápisu

1) Vyplňte bezchybně všechny požadované údaje.

2) Nezapomeňte na e-mail a telefonní kontakt.

3) Pokud budete žádat o odklad školní docházky, zaškrtněte políčko - Budeme pro dítě žádat odklad, aby se Vám tato žádost vygenerovala.

4) Po vyplnění a odeslání žádosti se vygeneruje potřebný tiskopis. Dokument je pak nutné podepsat a spolu s kopií rodného listu dítěte předat jedním z níže uvedených způsobů škole.

Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte požadujeme doložit prostou kopii rodného listu. Na kopii napište: „Souhlasím s použitím kopie k ověření totožnosti“ a podepište se. Po ověření bude kopie skartována.

Jak doručit Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad do školy?

Vyplněnou a podepsanou žádost pošlete škole jedním z těchto způsobů:

1) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat obyčejný e-mail!): reditel@zskokonin.com

2) do datové schránky školy: ezsmmwv  - použitá datová schránka ze strany zákonného zástupce musí být datovou schránkou fyzické osoby a ne právnické osoby (firmy)

3) v listinné podobě – vytiskněte žádost, podepište ji, přiložte kopii rodného listu a v zalepené obálce ji zašlete poštou, nebo doručte do schránky školy na budově Rychnovská 216.

Pokud nemáte možnost vytisknout přihlášku, tak ji pouze odešlete a napište na e-mail reditel@zskokonin.com. Přihlášku je nutné do 5 dnů potvrdit podpisem.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, vyzve vedení školy takového zástupce, aby doložil oprávnění dítě zastupovat. 

K vytištěné přihlášce uveďte, zda preferujete 1. třídu v Kokoníně, nebo na Vrkoslavicích.

 

 

Žádost o odklad

1) Klikněte na výše uvedený odkaz a vyplňte všechny údaje.

2) Žádost o odklad se sama vygeneruje při zaškrtnutí políčka – Budeme pro dítě žádat odklad

3) Po odeslání obdržíte dvě žádosti (o zápis a o odklad). Obě si stáhněte, vytiskněte, podepište a spolu s kopií rodného listu dítěte předejte jedním z níže uvedených způsobů škole.

Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte požadujeme doložit prostou kopii rodného listu dítěte. Na kopii napište: „Souhlasím s použitím kopie k ověření totožnosti“ a podepište se. Po ověření bude kopie skartována.

4) K žádosti o odklad dodejte:

a) Doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů.

b) Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP).

Nemáte-li tyto náležitosti ještě vyřízené, podejte žádost o odklad  s tím, že škola správní řízení o zápisu přeruší, než potřebné náležitosti ve stanovené lhůtě doručíte.

Přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy v pondělí 11. 5. 2020.
Nepřijetí Vám bude oznámeno telefonicky a v písemné podobě.

 

Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy.

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvkové organizace, že ve školním roce 2020/2021 otevře 2 první třídy s maximálním počtem 28 žáků na třídu.

 

Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

1) Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.

2) Ostatní žáci.

Pokud počet dětí v některé z I. tříd přesáhne 28, budou nadpočetné děti automaticky převedeny do paralelní třídy. V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců školské rady.

Školský obvod = obvod č. 8

Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace včetně odloučeného pracoviště Vrkoslavice, Janáčkova 42

území: k.ú. Kokonín, k.ú. Vrkoslavice

ulice: Blanická,  Boční,  Borůvková, Brusičská, Dalešická, Dělnická, Dolní, Dubová, Fibichova, Hřebenová, Jahodová, Janáčkova od ul. Oblouková, Jasanová, Jasná, Ječná, Jedlová, Jižní, Jana Žižky, Kaštanová, Kavanova, Ke Starému buku, Kokonínská od ul. Ke Starému buku, Kolmá, Krkonošská, K Vodojemu, Letní, Lyžařská, Malinová, Maršovická, Na Svahu, Nová, Petřínská, Pod Petřínem, Pod Servisem, Písečná, Polední, Požární, Pražská od ul. Na Hranici, Příkrá, Přímá, Rádelská, Revoluční od ul. Oblouková, Rovná, Rychnovská, Sáňkařská, Severní, Schovaná, Slunná, Sokolovská, Spádová, Srnčí stezka, Stavební, Strmá, Studená, Studentská, Šeříková, Školní, Truhlářská, Turistická, Tyršova stezka, U Čertova kamene, U Kaple, U Mohelky, U Pískovny, U Zbrojnice, Úzká, Venušina, Vnitřní, Vrkoslavická od ul. V Zátiší, V Úvoze, Zámecká, Západní, Zelenohorská, Zimní, Zvonková, Žižkova, místní část Dobrá Voda

 

Datum publikování: 02.04.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín