Školní skupiny

Do 18. 5. je možné přihlásit žáky 1. stupně k docházce do školy. 

Vážení rodiče,

žádám Vás o pročtení následujících informací (obecné pokyny MŠMT) a závaznou přihlášku nejdéle do pondělí 18. května, abychom věděli, zda Vaše dítě do školy nastoupí či nikoliv, protože pozdější zařazení do skupin nebude možné. Zájem o zařazení svého dítěte do školní skupiny sdělte třídnímu učiteli.

Přihlášení žáka do školy je dobrovolné.  Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (teplota, kašel), nesmí do školy vstoupit.

Pokud  dítě do školy nastoupí, je zákonný zástupce povinen:

- podepsat nejpozději dnem nástupu čestné prohlášení a seznámení (viz příloha);

- vybavit dítě na každý den dvěma rouškami - každá v samostatném sáčku, do něhož si bude roušky odkládat;

- informovat školu v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

 

Následující pokyny vycházejí z organizačních, technických a personálních možností naší školy:

Z personálních i kapacitních důvodů jsme schopní otevřít na každém 1. stupni maximálně šest patnáctičlenných skupin dopoledne, z nichž pouze dvě mohou pokračovat do odpoledne. Odpolední skupiny budou určeny nejmladším žákům. Rozdělení dětí do skupin bude souviset s nařízením, že složení skupin je neměnné a nelze odpoledne děti z různých skupin  spojovat. Na každou skupinu bude vyčleněn jeden pedagogický pracovník (učitelé, vychovatelky, asistentky pedagoga), na skupinu, která bude pokračovat do odpoledne, budou vyhrazeni dva pedagogičtí pracovníci.

 

Organizační záležitosti

Cesta do školy a zpět – zajišťují zákonní zástupci

Příchod ke škole a pohyb před školou

- vše se bude odvíjet od počtu vytvořených skupin (bude upřesněno po 18. 5.)

- začátek výuky kolem 8. hodiny

- ranní družina nebude poskytována

Pohyb v budově – skupina bude po celou dobu v jedné třídě, pohyb po chodbách bude možný pouze k přesunům na toaletu, do školní jídelny, do šaten

Vyzvedávání žáků

- dopolední výuka – odchod po obědě  (přesný harmonogram bude upřesněn po 18. 5.)

- odpolední aktivity (do 15 hodin) – uvolňování podle domluvy: lístečky od rodičů, osobní vyzvedávání po zazvonění do příslušné třídy - do budovy školy je kromě žáků a zaměstnanců všem jiným osobám vstup zakázán

 

Vzdělávací aktivity

Vzdělávání bude probíhat ve skupinách maximálně 15 žáků. Skupiny mohou být tvořeny dětmi z různých tříd i ročníků. Vše záleží na počtu přihlášených žáků.

Složení skupin bude neměnné.

S žáky budou pracovat učitelé, vychovatelky, asistentky pedagoga, a to dle pověření ředitelky školy s ohledem na personální možnosti a množství skupin.  

Dopoledne proběhne vzdělávání ve stejném rozsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.

Odpoledne bude probíhat zájmové vzdělávání žáků. Vzhledem k personálním možnostem naší školy  nejdéle do 15 hodin.

Janáčkova 42: Od 1. června bude uzavřena školní zahrada v Janáčkově 42 z důvodu celkové přestavby v rámci plnění dotačního programu Modernizace ZŠ Kokonín. Žádám rodiče, aby zvážili, zda chtějí dítě přihlásit i na odpoledne, protože pobyt venku nebude možný (mimo areál školy je zakázáno s dětmi vycházet).

 

Provoz školních jídelen

Školní jídelny budou vydávat obědy při zachování předepsaných hygienických pravidel (viz pokyny MŠMT).

Při přecházení žáků na obědy  z budovy dolní školy do školní jídelny v Rychnovské 216 se skupina, pokud bude v počtu více než osm žáků, rozdělí a dohledem budou pověřeni dva pedagogičtí pracovníci. Cílem je zachovat alespoň drobné rozestupy při zajištění bezpečnosti dětí při přecházení.

V případě nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen oběd odhlásit nejdéle do 7 hodin ráno (vyzvedávání obědů za nepřítomné žáky není možné).

Rámcová pravidla školy pro zachování hygienických nařízení

25. května budou žáci poučeni o dodržování stanovených hygienických pravidel (používání roušek, mytí rukou, používání dezinfekce, jednorázových papírových ručníků, dodržování odstupu nejméně 1,5 metru).

V případě opakovaného porušení pravidel bezpečného chování bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě vyzvedl. Při opakovaném porušování pravidel může být dítě ze školní skupiny vyloučeno.

 

                                                                                                  Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

Datum publikování: 10.05.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Ke stažení

Čestné prohlášení | Přihláška k docházce

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín