Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Bělecká

Konzultační hodiny: pondělí 14:45 – 15:30 hod. Po dohodě možnost jiného termínu.                 

tel: 483 302 723, 720 221 684

email: belecka@zskokonin.com

Výchovný poradce zajišťuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Zaměřuje se především na kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a volbě povolání žáků. Výchovný poradce pečuje o nadané žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. specifické poruchy učení a chování).

 

Důležité informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020                                                     

-  v termínu od 2. ledna a 15. ledna 2019 - talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky zaměřené obory i sportovní gymnázia), termíny stanoví škola;

-  31. ledna 2019 - termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů;

-  5. února až 15. února 2019 - zveřejnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do oborů s TZ (umělecky zaměřené obory); SG pokračují v přijímacím řízení;

1. března 2019 - termín pro předání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do denní formy vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč;

- 12. dubna 2019 a 15. dubna 2019 - termín pro konání testů pro první kolo přijímacího řízení v rámci jednotných přijímacích zkoušek do 4letých oborů vzdělání včetně sportovních gymnázií;

- 16. dubna 2019 a 17. dubna 2019 - termín pro konání testů pro první kolo přijímacího řízení v rámci jednotných přijímacích zkoušek do 6letých a 8letých oborů vzdělání;

- 13. května 2019 a 14. května 2019 - náhradní termín přijímacích zkoušek pro první kolo přijímacího řízení.

 

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách: edulk.cz, infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.cermat.cz

 

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Žákům základní školy ho vydává ředitelka základní školy. Zápisový lístek se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na zvolenou střední školu.

                   

 

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070